Wat zijn de twee voorwaarden voor een aanbidding!

Handelingen van aanbidding worden niet geaccepteerd behalve waneer ze voldoen aan twee voorwaarden:


1: Zij moeten verricht worden met Ichlaas (oprechte toewijding) voor Allaah Ta´ala.

Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt: Zeg (O Mohammed): ‘’ Voorwaar, ik ben bevolen om Allaah (alléén) te aanbidden! (Soerah az-Zoemar Vers: 11)


En Allaah Soebhaanehoe wa Ta´ala zegt:
En jullie Heer heeft Geordend dat jullie niets dan alléén Hem mogen aanbidden! Soerah (al-Israa Vers: 23)

Dit is de betekenis van: Ash-hadoe an laa ilaaha illa Allaah! (Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah).

2: Ze moeten verricht worden in overstemming met de Soennah van de Boodschapper van Allaah!

Allaah Soebhana wa Ta´ala zegt:
…en wat de Boodschapper (Mohammed) jullie geeft, neem dat, en wat hij jullie verbiedt, onthoudt je daarvan. En vrees Allaah. Voorwaar, Allaah is streng in het straffen! (Soerah al-Hashr Vers 7)

Dit is de betekenis van: Ash-hadoe anna Mohammedan Rasoeloellaah! (Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper van Allah is).

Al-Ibaadah (aanbidding): De meest omvattend definitie voor Al-Ibaadah is die van Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah rahiemehoellaah hij zegt: Al-Ibaadah is een alles omvattend begrip voor al datgene waar Allaah van houdt en tevreden mee gesteld wordt van innerlijke en uiterlijke uitspraken en handelingen!

Al-Imaam AL-Qoertoebie rahiemehoellaah zegt over Al-Ibaadah: De oorsprong van Al-Ibaadah is nederigheid (onderwerping) en onderdanigheid! De Oelema zeggen dat dit een goede taalkundige uitleg voor Al-Ibaadah is!

Ibn Al-Qayyim rahiemehoellaah zegt over Al-Ibaadah: De meest volmaaktste liefde voor Allah en de Meest volmaaktste onderwerping aan Allah!

Al-Imaam Ibn Kethier rahiemehoellaah zegt hierover: Zijn (Allaahs) aanbidding is; Hem te gehoorzamen door te doen wat bevolen is en te laten wat verboden is. Dat is de werkelijkheid van de Islaam,want de betekenis van Islaam is: de totale overgave aan Allaah, die het uiterste van gehoorzaamheid, nederigheid en onderdanigheid moet bevatten!

De Amier al-Moe’minien Oemar ibn Khattaab verhaalt dat hij de Boodschapper van Allaah hoorde zeggen:

‘’ Daden worden slechts volgens de intentie beoordeeld. En zo wordt ieder mens beloond volgens de intentie. Dus wiens (intentie voor) zijn Hidjrah voor Allah en Zijn Boodschapper is, zijn Hidjrah is dan (echt) voor Allah en Zijn Boodschapper. En wiens (intentie voor) zijn Hidjrah voor het bereiken van een wereldse zaak is, of om een vrouw te trouwen: zijn Hidjrah is voor datgene waarvoor hij Hidjrah doet.’’ (Boechaarie en Moeslim)


Bron: http://www.selefiepublikaties.com/


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos