Uitleg van 'Oesoel as-Soennah' deel 1

شرح أصول السنة
Uitleg van de fundamenten van de Soennah.

Het boek 'Oesoel as-Soennah' is van Imaam Ahmad ibn Hanbal rahiemehoellaah en de uitleg is van Shaykh Rabee ibn Haadie al-Madkhalie

Deel 1: Het vasthouden aan de Metgezellen en het navolgen van hen.

Voorwoord.

Voorwaar alle lof zij Allaah, wij prijzen Hem, en wij vragen Hem om hulp, en wij vragen Hem om vergeving. En wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het slechte in onszelf en het slechte van onze daden, wie Allaah leidt zal niet dwalen en wie Allaah laat dwalen zal geen leiding vinden. En ik getuig dat er géén god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alleen zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, vrede en zegeningen zij met hem en zijn metgezellen.

Vervolgens dit:

Voorzeker de Islamitische ‘Aqiedah (geloofsleer) waarmee alle boodschappen zijn gekomen, heeft een zeer grote positie in de Islaam, het is het fundament van de Islaam, en het is de maatstaaf voor de correcte religie en de valse.

En vanwege dit (gegeven), hechtte de geleerden van de Islaam, de geleerden van Ahloe Soennah wal Jamaa’ah, hier een grote waarde aan, in het verduidelijken van deze ‘Aqiedah en het uitleggen ervan en het uitnodigen ernaar en het verdedigen ervan, en zij schreven vele schrijfwerken erover, en vele ervan behoren tot de meest prijzenswaardige schrijfwerken.

En er werden hierover kleine en grote boeken geschreven, van deze schrijfwerken zijn o.a. : “As-Soennah” van Abdoellah ibn Ahmad, en “As-Soennah” van al-Khalaal, en “Ash-Sharie’ah” van al-Aadjoeri, en “Sharh Oesoel I‘tiqaad Ahloe Soennah” van al-Laalikaa’ie, en de twee Iebaanah’s van Ibn Battah en andere dan deze van de schrijfwerken die belang hechtten aan de ‘Aqiedah, doordat deze edele geleerden kennis hadden over de positie en status ervan, en dat degene die afdwaald in iets ervan of in een fundament ervan in groot gevaar verkeerd. Het kan zijn dat die afdwaling ongeloof inhoudt, en het kan innovatie en dwaling inhouden enz enz.

En vanwege dit gegeven is het verplicht voor de student van kennis om een groot belang te hechtten aan het bestuderen van deze ‘Aqiedah, en de fundamenten waarop het gebouwd is.

En het is aan jullie om te weten dat al Boekhaari in zijn Sahieh heeft geplaatst, Kitaab al Iemaan (boek al-Iemaan), Kitaab al I’tissaam (boek het vasthouden) en Kitaab at-Tawhied (boek van de Éénheid van Allaah) en al dezen ter belangen van de ‘Aqiedah en de fundamenten van de Islaam.

En zo ook Aboe Daawoed in Kitaab as-Soennah van zijn boek as-Soenan in het laatste gedeelte van het boek, en met Soennah wordt bedoeld, de ‘Aqiedah en de Manhadj (methodiek). En Moeslim in Kitaab al-Imaan. En uit deze schrijfwerken over al-‘Aqiedah leert men hoe belangrijk dit onderwerp is.

En van de samengevatte schrijfwerken die geschreven zijn met als doel het verduidelijken van de ‘Aqiedah, is dit boek die geschreven is door Imaam Ahmad ibn Hanbal – rahiemahoellaah- de Imaam van Ahloe Soennah wal Djamaa’ah. Hij is de Imaam, de Grote Berg, de Berg van de Soennah en Imaan, en van Zoehd (religieuze soberheid, afstand van het wereldse) en Vroomheid, degene die het criterium is, de test waarmee men afweegt wie van de mensen van de Haqq (waarheid) en de Soennah zijn en wie de mensen van Bid’ah (innovatie) en Dwaling zijn.

En zijn Manhadj (methodiek) blijft een test tot aan onze tijd, en de fundamenten waarop de argumentatie berust en welke het pad is dat wordt bewandeld, het zal altijd een test blijven voor de mensen tot aan dit moment, en degenen die ervan vervreemdt, Wallaahi! Hij is getest door Ahmad en zijn Manhadj en zijn ‘Aqiedah.

Imaam Ahmad –rahiemahoellaah- was als een test, degene die hem in diskrediet bracht, dan was dat een teken van zijn afgedwaaldheid, valsheid en slechtheid, en degene die hem prees en hem hoogachtte dan wisten de mensen dat hij van Ahloe Soennah was, want hij prijst en eerbiedigt Imaam Ahmad en anderen dan hem niet behalve vanwege de Soennah. En Imaam Ahmad werd niet geëerd en verkreeg niet deze positie en anderen dan hem zoals ash-Shaafi’ie en Maalik en al-Awzaa’ie, zij werden niet geëerd en uitgekozen in de deze Oemmah en erin verhoogd behalve vanwegen hun vasthoudendheid aan de Soennah, en vanwege hun eerbied ervoor en hun uitnodiging ernaar en hun verdediging ervan.

Dus ken de positie van de Soennah en haar mensen en hun posities ! Volg hun patroon, en volg hun weg, want voorzeker Wallaahi ! Zij waren op de Rechte Leiding, op het Boek van Allaah en op de Soennah van de Boodschapper van Allaah – salallaahu ‘aleyhi was sallam – en op de Weg van de Edele Metgezellen, met aan het hoofd van hen de Khoelafaa ar-Raashidien (de rechtgeleide khaliefen Aboe Bakr as-Siddieq, ‘Oemar ibn al-Khattaab al Farooq, Oethmaan ibn ‘Affaan Dhoel Noerayn, en ‘Ali ibn Abie Taalieb radiyaAllaahu ‘anhoem.).

Houd jullie vast hieraan, bestudeer dit kleine schrijfwerkje, opdat wij er vlot doorheen lopen, want de bedoeling van het organiseren van deze bijeenkomsten is niet om heel uitgebreid op alles in te gaan en erover uit te wijden, het is voldoende voor ons, met de Wil van Allaah, om bij bepaalde onderwerpen stil te staan zover mogelijk is.

En ik vraag Allaah om ons begrip te geven van Zijn Religie en om ons stevig te laten blijven op Zijn Rechte Weg, en om ons en jullie weg te houden van de wegen van al Hawaa (begeerten) en ad-Dalaal (dwaling), en om ons profijt te laten hebben van dit boek en anderen dan deze van de Islamitische boeken, in het bijzonder die van al-‘Aqiedah, de ‘Aqiedah van Ahloe Soennah wal Djamaa’ah.

_________________________________________________
Al Màtn (de tekst):

Aboel-Qaasim Hibatallaah ibn Al-Hassan ibn Mansoer At-Tabarie Al-Laalekaaï heeft gezegd: ‘Alie bin Mohammed bin ‘Abdoellaah As-Soekkerie heeft gezegd dat ‘Othmaan bin Ahmed bin ’Abdoellaah bin Boeraid Ad-Daqieqie heeft gezegd dat Aboe Mohammed Al-Hassan bin ‘Abdoel- Wahhaab Aboel-‘Anbar – lezende uit zijn boek in de maand Rabie' Al-Owwal van het jaar 293NH.- heeft gezegd dat Aboe Dj’afer Mohammed bin Sulaimaan Al-Moenqarie -in een plaatsje genaamd Tinnies- heeft gezegd dat ‘Abdoes bin Maalik Al-‘Attaar heeft gezegd: ik heb Aboe ‘Abdillaah Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal (rahiemehoellaah) horen zeggen:

De fundamenten van de Soennah bij ons zijn:
• Het volgen van de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en het vasthouden aan dat waar zij zich aan vasthielden.
• Het laten van Al-Bid’ah, en elke bid’ah is een dwaling.
• Het laten van het redetwisten (over het geloof) en het ontwijken van het zitten in gezelschap van het volk dat hun begeerten volgt (Ashaab il Ahwaa).
• Het laten van het woordentwisten, disputeren en redetwisten over het geloof.

_______________________________________________

As Sharh (de Uitleg):

Hier levert al-Laalakaa’ie – rahiemahoellaah – de isnaad (ketting van overleveraars) over tot aan Imaam Ahmad – rahiemahoellaah – deze isnaad komt samen met een 2e isnaad, m.a.w. deze die overgeleverd wordt door al-Laalakaa’ie zoals jullie hebben gezien in zijn boek ‘Sharh Oesoel I’tiqaad Ahloe Soennah” net zoals Ibn Abie Ya’laa in zijn “Tabaqaat”, deze twee manuscripten en met 2 verschillende ketens, waarvan de ene de andere ondersteunt, en welke de toeschrijving van dit boek aan Imaam Ahmad ibn Hanbal, Imaam Ahloe Soennah – rahiemahoellaah – benadrukt, en zo ook Shaykh al-Albaanie – rahiemahoellaah – vond een manuscript in een verzameling in de Dhaahiriyyah bibliotheek (in Syrie), en hij kopieerde het met zijn pen – rahiemahoellaah – en ik geloof dat die een andere weg had, wa Allaahu A’lam.

Nadat de isnaad tot aan Imaam Ahmad is gekoppeld komen wij bij de woorden van Imaam Ahmad:
______________________________________________

De Fundamenten van de Soennah bij ons zijn: Het vasthouden aan datgene waar de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) op waren.”
______________________________________________

Hetgene waarop de metgezellen van de Boodschapper van Allaah op waren is het criterium voor de waarachtigen, degenen die vasthouden aan dit fundament, en dat is datgene waarop de Boodschapper – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en zijn edele Metgezellen op waren, en de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en zijn edele metgezellen en zijn recht geleide kaliefen waren op niets anders dan de juiste leiding en het juiste pad, op het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam –, in hun geloofsovertuiging, in hun aanbidding, en in hun handelingen en al hun andere zaken, en in het speciaal als het gaat om de geloofsovertuiging. En dus verwijst Imaam Ahmad – rahiemahoellaah – naar dit geweldige fundament en naar deze omvattende stelregel waar niets van de Islaam buiten valt en in het specifiek de geloofsleer.

En dus zegt hij:
“De Fundamenten van de Soennah bij ons zijn : Het vasthouden aan datgene waar de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) op waren.”
In tegenstelling tot Ahloe al-Bid’ah (de mensen van innovatie), want zij volgen slechts hun verlangens en baseren zich slechts op hun verdorven verstanden of zij beweren dat zij zich baseren op de Arabische taal of andere dan deze van de valse analogieën.

Maar wat betreft Imaam Ahmad en degenen die hem voor zijn gegaan van de metgezellen en de taabi’ien (de volgelingen van de metgezellen) en de Imaams van de Islaam, dan is de religie waar zij zich aan vasthielden, het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en in het speciaal op het gebied van ‘Aqiedah. En zij begeven zich niet buiten deze perken, met de Wil van Allaah, en hierin zit de Rechte Leiding.

______________________________________________

“En het navolgen van hen”
______________________________________________

Het navolgen van de Metgezellen van Mohammed – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – en zij zijn het voorbeeld (al-Qedwah) en zij zijn het toonbeeld (al-Oeswah) en dit verwijst naar de hadieth:

“En houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de Khoelafaa ar-Raashidien al Mahdieyien (de Rechtgeleide Khalieven), houd er aan vast met jullie hoektanden, en kijk uit voor de nieuwe geïntroduceerde zaken'' (Moesnad Imaam Ahmad en anderen)

En zo ook de hadieth van de Firqatoen Naadjiyyah (de Geredde Groep), toen de Profeet – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – hierover inlichtte dat :

Deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 sektes, allen zijn in het Vuur behalve één” Zij (de metgezellen) vroegen: “Wie zijn zij?” (m.a.w. wie is de groep die gered zal zijn van het Vuur). Hij zei: “Degenen die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn (Soenan at-Tirmidhi)

Vervolgens zei hij ook in een andere hadieth:

Ik heb jullie gelaten op een duidelijke weg, zijn dag is zoals zijn nacht, niemand wijkt hiervan af behalve dat hij vernietigt is. (Soenan Ibn Maadjah)

En de metgezellen houden eraan vast en onder hen vindt je niemand die vernietigt is, met de Wil van Allaah, en na hen dwaalden sommige mensen af, betekenend ; in de laatste periode van de tijd van de metgezellen, en ook gedurende de tijd van de taabi’ien, vervolgens werd de Bid’ah (innovatie) wijdverspreid. De sektes van de extreme Khawaaridj en de Rawaafidh begon in de laatste periode van de Khilaafah van ‘Ali – radiyaAllaahoe ‘anhoe – vervolgens werd Abdoellaah ibn Abbaas naar hen gestuurd om met hen te debatteren, vervolgens trokken zij hun zwaarden tegen de moslims. Waarna zij vervolgens werden bestreden zoals de Profeet – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – dit gebood, en men stemde hierin overeen van degenen die in zijn (‘Ali) tijd leefde van de metgezellen, niemand van hen verschilde met hem hierover, geen twee horens stootte zich hieraan (m.a.w. niemand nam hier enige aanstoot aan).

En het punt is dat in het navolgen van de metgezellen, de redding (an-Nadjaat) zit, het is de ark van de redding (Safienatoen Nadjaat), want zij waren degenen die getuigen waren van de nederdaling van de openbaring, en zij verkregen het begrip van de Qor’aan en de Soennah en het in praktijk brengen ervan, van de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam - , en dus zijn zij het voorbeeld (qoedwah) en daarom zei de Profeet – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – “datgene waar ik en mijn metgezellen op zijn” en daarom zei hij : Houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de Khoelafaa ar-Raashidien”.

Bron: http://www.selefienederland.nl/ – Uitleg van de fundamenten van de Soennah


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos