Uitleg van Oesoel as-Soennah deel 2

شرح أصول السنة
Uitleg van de fundamenten van de Soennah.

Imaam Ahmad ibn Hanbal

Deel 2 : Het wegblijven bij de innovatie en het uitkijken ervoor


_______________________________________________

Al Màtn (de tekst):

Aboel-Qaasim Hibatallaah ibn Al-Hassan ibn Mansoer At-Tabarie Al-Laalekaaï heeft gezegd: ‘Alie bin Mohammed bin ‘Abdoellaah As-Soekkerie heeft gezegd dat ‘Othmaan bin Ahmed bin ’Abdoellaah bin Boeraid Ad-Daqieqie heeft gezegd dat Aboe Mohammed Al-Hassan bin ‘Abdoel-Wahhaab Aboel-‘Anbar – lezende uit zijn boek in de maand Rabie' Al-Owwal van het jaar 293NH.- heeft gezegd dat Aboe Dj’afer Mohammed bin Sulaimaan Al-Moenqarie -in een plaatsje genaamd Tinnies- heeft gezegd dat ‘Abdoes bin Maalik Al-‘Attaar heeft gezegd: ik heb Aboe ‘Abdillaah Ahmed ibn Mohammed ibn Hanbal (rahiemehoellaah) horen zeggen:

De fundamenten van de Soennah bij ons zijn:

• Het volgen van de metgezellen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en het vasthouden aan dat waar zij zich aan vasthielden.
• Het laten van Al-Bid’ah, en elke bid’ah is een dwaling.
• Het laten van het redetwisten (over het geloof) en het zitten in gezelschap van het volk dat hun begeerten volgt (Ashaab il Ahwaa).
• Het laten van het woordentwisten, disputeren en redetwisten over het geloof.

_______________________________________________

As Sharh (de Uitleg):

”Het laten van Al-Bid’ah (de innovatie)”

En zo ook van de fundamenten (van de Soennah) behoort het “laten van al-Bid’ah (de innovatie)”, het wegblijven ervan, want in de innovatie daarin zit de vernietiging, en deze firaq (sekten, groeperingen) die in al-Bid’ah (innovatie) zijn gevallen, de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – heeft hen beloofd dat zij allen in het Vuur (zullen) zijn, omdat zij de wegen van de Shayatien (duivels) hebben gevolgd;

En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Weg. (al-An’aam 153)

De Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – trok een (rechte) lijn en zei: “Dit is de Weg van Allaah”. Vervolgens trok hij aan de rechterkant en aan de linkerkant lijnen en zei: “Dit zijn de (andere) wegen, op elke weg is een shaytaan (duivel) die ernaar uitnodigt”
(Moesnad Ahmad (tahqieq Ahmad Shaakir); Moesnad Ibn Mas’oed hadieth # 4143, Ahmad Shaakir zei “zijn isnaad is sahieh”)

En dus wie de Rechte Weg verlaat, in zijn geloofsovertuiging (‘aqiedah) en zijn aanbidding (‘ibaadah) of in zijn begrip (fiqh) of iets soortgelijks, hij heeft een weg gevolgd van onder deze wegen, waarbij op elke weg hiervan een shaytaan is die ernaar uitnodigt.

Dus wees zeer op je hoede voor de innovatie en de dwalingen, en de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – waarschuwde ertegen (zeggende); “En wie iets nieuws brengt in deze zaak (Islaam) van ons wat er niet onderdeel van uitmaakte, het wordt van hem verworpen”
(Al‐Boekhaarie hadieth # 2697)

En de Boodschapper van Allaah – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – waarschuwde ook tegen Ahloel Bid’ah (de mensen van innovatie), hij las de woorden van Allaah Gezegend en Verheven is Hij;

Hij is Degene Die het Boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige verzen (aayaatoen moehkamaat), zij zijn de grondslag van het Boek, en andere (verzen) zijn voor meer uitleg vatbaar (moetashaabiehaat). Maar degenen die in hun harten dwaling hebben, zij volgen de (verzen) met meerdere betekenissen en zij wensen hiermee Fitnah en een valse uitleg, en de uitleg ervan is bij niemand bekend dan bij Allaah. (Aali Imraan 7)

Toen hij dit vers reciteerde zei hij; “En wanneer je hen ziet, degenen die de meerduidige (verzen) volgen, dan zijn zij degenen die genoemd zijn door Allaah, wees dus gewaarschuwd voor hen !”
(Al‐Boekhaarie hadieth #4547)

Allaah verduidelijkt dat in wiens harten Zaygh (dwaling) is, dat zij fitan (mv. fitnah) willen, “Maar degenen die in hun harten dwaling hebben, zij volgen de (verzen) met meerdere betekenissen en zij wensen hiermee fitnah” En jij zult geen innoveerder vinden of hij volgt de moetashaabiehaat (wat voor meerdere interpretaties vatbaar is) van de Woorden van Allaah of van de woorden van de Boodschapper – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – of van de woorden van de geleerden van de Islaam, om de mensen hiermee te doen dwalen, met deze moetashaabiehaat welke zij volgen. En dit is een zaak die zich afspeelt zowel vroeger als ook tegenwoordig, en derhalve zul jij geen afgedwaalde van de manhaj van Ahloe Soennah wal Jamaa’ah zien behalve dat hij deze Shoeboehaat volgt om zodoende fitnah te zaaien in de harten van de mensen, tot grote spijt.

En wij vragen Allaah Gezegend en Verheven is Hij, om ons en jullie te voorzien met het vasthouden aan Zijn Boek en het wegblijven bij de innovatie en de Shoeboehaat (misvattingen) en de Shahawaat (begeertes).

Citaat:
”En elke Bid’ah (innovatie) is een dwaling”
Afkomstig van de hadieth; Pas op voor de nieuwe geïntroduceerde zaken (in de religie), want elke nieuwe geïntroduceerde zaak is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling

En elke innovatie klein of groot is een dwaling, zonder twijfel, en wie iets anders beweert dan dit, dan is hij in tegenstrijd met deze “elke” welke de Boodschapper – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – heeft uitgesproken en waarmee hij predikte in de meeste van zijn preken of in al (zijn preken);

Vervolgens dit ; voorzeker de beste spraak zijn de Woorden van Allaah en de beste leiding is de Leiding van Mohammed – sallallaahu ‘aleyhi was sallam. En de slechtste zaken zijn de nieuwe geïntroduceerde zaken (in de religie) en elke nieuwe geïntroduceerde zaak is een innovatie en elke innovatie is een dwaling
(Moeslim hadieth # 867)

Deze (hadieth) staat in “Sahieh Moeslim” van de hadieth van Djaabir, dit is de Khoetbah (preek) van de Profeet – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – waarbij , wanneer hij hiermee predikte, zijn woede hevig werd, een waarbij hij zijn stem verhief en waarbij zijn gezicht rood werd, alsof hij – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – als een waarschuwer was tegen een (aankomend) leger, zeggende; “Ze komen tot jullie in de ochtend of ze komen tot jullie in de avond!!”. (Dit) vanwege het gevaar van de innovatie en de ernst ervan en het gevaar ervan op de Oemmah, en het is (dan ook) een dwaling, en degene die zegt; “(er is) goede innovatie en (er is) slechte innovatie”, dat is dan tegenstrijdig, en paradoxaal met deze “elke”afkomstig van degene die niet spreekt uit eigen begeerte (m.a.w. de Boodschapper van Allaah), tot grote spijt.

En onder hen zijn degenen die innovatie onderverdelen in, verplicht (waadjib), aanbevolen (moestahab), afgeraden (makroeh) en verboden (haraam), m.a.w. de vijf regelgevingen (vanuit het oogpunt v/d Islamitische Jurisprudentie) en dit is fout, want een verplichting wordt niet bevestigd behalve d.m.v. een bewijs, dus wanneer iets, wat ze innovatie noemen, bevestigd wordt door een bewijs met een verplichtend karakter, dan is datgene niet een innovatie, en wanneer (iets bevestigd wordt) door een bewijs dat duidt op een aanbevelingswaardigheid, dan is het geen innovatie maar dan is het een soennah, dan is het een soennah en géén innovatie, en derhalve is deze onderverdeling fout, en na beschouwing duidelijk incorrect gebleken.

En van de fundamenten van de Soennah zijn;

Citaat:
”Het laten van het redetwisten (over het geloof) en het zitten in gezelschap van het volk dat hun begeerten volgt (Ashaab il Ahwaa).”

Hiermee wordt bedoeld dat men niet veelvuldig discussieert, dus niet redetwisten behalve binnen een context waarin men profijt ziet voor iemand die dat nastreeft, een persoon die met je wil debatteren omwille van het bereiken van de Waarheid, het benadrukken van dit geniet de voorkeur;

En bediscussieer hen op de beste wijze” (an Nahl : 125)

Maar wat betreft de persoon die de intentie heeft om je te laten vallen (letterlijk om de ander fout te laten zijn) en om je kapot te maken en om je te overwinnen, deze (persoon) bediscussieer je niet, en het behoort tot een afkeurenswaardige vorm van discussiëren en het behoort tot het redetwisten in de religie, het afkeurenswaardige redetwisten.

Dus redetwist en discussieer niet !, moge Allaah jullie zegenen, en de wijze (persoon) plaatst de zaken op hun juiste plaast, en dus degene die in nood is om bij hem een misvatting te verwijderen, verduidelijk het dan voor hem, d.m.v. discussie met wijsheid en goed onderricht, niet op een manier van (het willen) overwinnen (van de ander), maar op een manier van het verduidelijken van de waarheid en het verhelderen ervan, en het leiden (van iemand) wordt op deze wijze van leiding geven gedaan.

Citaat:
”en het zitten”

Bedoelend het ontwijken van het zitten.

Citaat:
” met het volk dat hun begeerten volgt (Ashaab il Ahwaa).''

Want het zitten met de mensen die hun begeertes volgen leidt tot dwaling in de meeste gevallen. En veel mensen onderschatten zichzelf en de mate van kennis en intelligentie die zij bezitten, en dus mixen zij met de mensen van innovatie en gaan zij met hen om, en dus laat Allaah ze over aan zichzelf, en vervolgens vervallen zij in dwaling, en dit is een merkbare realiteit, en naar iets soortgelijks verwijst Imaam Ibn Battah –rahiemahoellaah- zeggende;

“Wij kenden personen die gewoon waren om de mensen van innovatie te beledigen en te vervloeken, maar zij zaten met hen en zij gingen om met hen, en vervolgens werden zij één van hen”.

En dit is een tastbare realiteit in elke tijd en in elke plaats, en er waren sommige mensen, die misleid werden door zichzelf, en zij behoorden tot de grote personen (m.a.w. mensen van kennis) en vervolgens vielen zij in een afgrond van innovatie, tot grote spijt, en wij achten het niet nodig om hen te noemen bij naam en zij zijn bekend bij de studenten van kennis.

Citaat:
”en het zitten met het volk dat hun begeerten volgt (Ashaab il Ahwaa).”

En dit wordt ondersteund door (het vers);

En als jij degenen ziet die ingaan op onze verzen (op beledigende, leugenachtige, verdraaiende wijze), wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. (Al-An’aam 68)

Dus zit niet met hen, want zij gaan op een beledigende wijze in op het Boek van Allaah, en zij spreken over Allaah zonder kennis, en innovatie is gebouwd op het ingaan in (de kwesties van) de religie van Allaah en het Boek van Allaah op een verkeerde wijze (d.m.v. leugens, verdraaingen, beledigen) en het toeschrijven van deze valsheid aan het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – , en dus is het verplicht om jezelf af te scheiden van hen.

En de Boodschapper – sallallaahu ‘aleyhi was sallam – zoals wij hebben gelezen (zei);


“En wanneer je hen ziet, degenen die de meerduidige (verzen) volgen, dan zijn zij degenen die genoemd zijn door Allaah, wees dus gewaarschuwd voor hen !”
(Al‐Boekhaarie hadieth #4547)

en

“Er zullen mensen in mijn Oemmah zijn, die tot jullie zullen komen met zaken die jullie niet kennen, als ook jullie voorvaderen niet, dus behoed jullie zelf voor hen !” (Moeslim hadieth #6)

Deze (overleveringen) behoren tot de teksten die waarschuwen voor het zitten in gezelschap met de mensen van innovatie.

Er zijn ook mensen die tot de onwetenden behoren en bedrogen zijn, en wanneer je beschikt tot kennis en je hebt met jou bewijzen en verduidelijkingen, nodig hen dan uit tot de waarheid en verduidelijk het voor hen, dit is geen probleem. Maar wat betreft het zitten met hen op een wijze van vriendschappelijkheid, en genegenheid, en het houden van en het optrekken met, en wat daarop lijkt, dan is dat fout en het leidt tot dwaling en het is verplicht voor de verstandige (persoon) om het te ontwijken. En sommige Sahaaba (metgezellen) waarschuwden hiertegen zoals Ibn ‘Abbaas en sommige van de Imaams van de Taabie’ien (degenen die na de metgezellen kwamen) zoals Ayyoub as-Sakhtiyaanie en Ibn Sierien –rahiemahoemaAllaah- , er was één van hun die zelfs niet eens wilde luisteren naar een innovator, zelfs al zou hij een hadieth of een vers aan hem willen voorlezen, dan zei hij; “Nee!” en dan zei hij (de innoveerder); “Waarom niet?” en dan zei hij; “Voorzeker mijn hart is niet in mijn handen, en ik vrees dat er in mijn hart fitnah terechtkomt waarvan ik niet instaat ben om mijzelf ervan te ontdoen.”

En (wat betreft) veiligheid, er is niets wat beter is dan dat, en dus is het aan de mens om zichzelf niet bloot te stellen aan fitnah, helemaal wanneer men weet heeft van zijn eigen zwakte.

Bron: www.selefienederland.nl – Uitleg van de fundamenten van de Soennah.


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos