wij hebben het moeilijk, maar..

1. Salamu alaykum wa rahmatuAllah,

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وعلى آله و صحبه اما بعد

Het zal ongetwijfeld niemand ontgaan zijn dat onze Moslim-Ummah vandaag de dag ontwricht, verdeeld en kwetsbaarder is geraakt dan ooit. Hierdoor heeft de vijand een vrije kans gevonden om hun autoriteit over de Moslims aan te sterken en te vergroten [in de Moslimlanden], om vervolgens hun verdorven ideologische en seculiere gedachtegoed te promoten en natuurlijk op te leggen [aan de mensen]. Ook al moet dit ten koste gaan van bloedbaden, massaplunderingen, tirannie en nog meer zulk soort onrecht. Dit betreurt natuurlijk iedere Moslim/a, vooral als hij of zij herinnerd wordt aan de bekende overlevering van de Profeet (Sallahu’Alaihi wa Sallaam), waarin hij zegt:

''De moslims zijn wat betreft de liefde, genade en mededogen (die zij voor elkaar hebben)als één lichaam. Wanneer een deel ervan lijdt (aan ziekte), dan lijdt het gehele lichaam mee in de vorm van koorts en slapeloosheid..."

Maar wat minstens zo betreurenswaardig is het feit dat sommige Moslims het mogelijk achten om in naam van de Openbaring deze slechte toestand positief te kunnen veranderen door het ene onrecht met een andere onrecht te bestrijden, of het ene kwaad met het andere kwaad. En dit is iets wat iemand met enig verstand en kennis over deze Openbaring niet kan accepteren, laat staan toelaten. Deze Moslims, welke helaas de meerderheid vormen, kan je in zijn algemeenheid verdelen in 4 groepen.

De eerste groep:

- Deze categorie denkt dat de slechte toestand te danken is aan de doordachte plannen van de vijand en hun overtreffende kracht.
• De oplossing zoeken zij door zich bezig te houden met de plannen, besluiten en verdere bevorderingen van de vijand.

De tweede groep:

- Deze categorie denkt dat de slechte toestand te wijden is aan de tirannieke heersers in sommige Islamitische landen.
• Zij zien de oplossing in het verdrijven van deze heersers, en zetten de mensen tegen hen op.

De derde groep:

- Deze groep ziet het kwaad in de geschillen tussen de Moslims, en denkt daar de kern van het probleem ligt.
• Deze zoeken de oplossing door de moslims, op wat manier dan ook, te verzamelen en te verenigen; om zo de massa te vergroten.

De vierde groep:

- Deze groep ziet, dat wij ondanks de invallen van de Kuffaar in de Moslimlanden, de Jihaad tegen de onrechtplegers hebben verlaten, als oorzaak.
• Zij proberen de mensen op te hitsten voor Jihaad en zetten alles op alles om dit toch ondersteunen, ook al druist het in tegen de Wettelijke richtlijnen.

Al deze groepen zitten fout in het onderkennen van het werkelijke probleem. Dit vanuit wat ons overgeleverd is uit de Quran en de Sunnah:

De eerste groep: Indien wij Allaah vrezen zullen de plannensmeders van de vijanden ons niet schaden. Allaah Ta’aala zegt (interpretatie van de betekenis):

Maar, indien gij geduldig blijft en Allaah vreest, zullen hun plannen u in het geheel niet schaden; voorzeker, Allah weet hetgeen zij doen. [Al-Imraan:120]

De tweede groep: De tirannieke leiders zijn slechts een straf van Allaah die Hij over de (andere) onrechtplegers [de burgers] laat regeren. Dit vanwege de zonden van de burgers, Allaah Ta’aala zegt (interpretatie van de betekenis): En op dezelfde wijze maken Wij sommigen der onrechtvaardigen tot vrienden voor de anderen, voor hetgeen zij verdienen. [Al-An’aam: 129] Dus de leiders zijn niet diegene die de oorsprong van het probleem vormen, maar de burgers (mahkumeen) moeten bij zichzelf te rade gaan!

Ibn Qayyim zegt:

“...En het is niet van de Goddelijke Wijsheid dat het voor zou komen dat er geregeerd wordt over de kwaaddoeners en de zondaren (door anderen) dan hun eigen soort.

En (in de tijd van) de eerste generatie (van Moslims), de beste van de generaties, en de meest vrome onder hen, toen waren hun heersers zoals hen. Maar toen zij besmet raakten (corrupt werden), toen werd het veroorzaakt dat hun Heersers ook corrupt werden. Daarom, de Wijsheid van Allaah weigert het dat gelijken van Moe’aawiyah (radiallaahoe ta'alla 'anhoe) en ‘Omar bin ‘Abdoel-‘Aziez (rahiemahoellaah) de autoriteit over ons krijgen in deze tijden (de 8e Eeuw na Hidjrah), laat staan gelijken van Aboe Bakr en ‘Omar (radiallaahoe ta'alla 'anhoem). Beter gezegd, onze heersers zijn in overeenstemming met ons (onze aard) en de heersers van degenen voor ons waren tevens in overeenstemming met hen (hun aard). En beide van de twee zaken benodigd wijsheid en hetgeen dat het vereist.''

De derde groep: Massa en vereniging in combinatie met zonden zal niet baten, zoals Allaah –de Verheven- zegt (interpretatie van de betekenis): Op de dag van Hunayn, toen uw grote aantal u verheugde, maar dit baatte u niets. [At-Tawbah: 25] Doet het ons dan niet denken dat de Sahaba verslagen werden op de dag van Hunayn vanwege het zondigen?

Wat ook tot de zonden behoort: Het verenigen met de mensen van innovaties [1] zoals Sufiyyah [2], Ash’ariyyah [3], en mu’tazjila. Het is verplicht om hen te verbeteren en afkeer van hen te hebben. En het minste wat je kan doen, is het afkeer met het hart hebben en omgang met hen vermijden. Allah Ta’aala zegt (interpertatie van de betekenis):
''…anders zoudt gij hun gelijk zijn. [An-Nisaa: 140]

Uit dit herleidt je de fout, uit de volgende uitspraak van de oprichter van Ichwaan Moeslimeen, Hassan al-Banna, die hij over en weer verspreidde: ''Wij helpen elkaar op datgene waar wij het over eens zijn, en wij excuseren elkaar over datgene waarin wij verschillen'', en dit behoort tot de Fundamenten waarop deze beweging is gebouwd. Daarom zie je Hassan al-Banna en zijn volgelingen goede banden onderhouden met Rawaafid, Suffiyyah en andere. [4]

De vierde groep: Zij vragen van de Ummah dat zij zich in moeten zetten voor Jihad (tegen de Kuffaar) in tijden van zwakte. Dit verergerd slechts de verslagenheid en vergroot de overlading van de vijanden over de moslims. Omwille van dit heeft Allaah de Profeet (Sallahu 'alaihi wa sallam), toen hij nog in Mekka was, de Jihad niet bevolen. Omdat de schade die deze Jihad oplevert meer is dan het nut wat je eruit haalt!

Imaam Ibn Utheymeen zei:

''...als iemand nu zegt: waarom bestrijden wij Amerika, Rusland, Frankrijk, of Engeland niet? Waarom?? Omdat wij daartoe niet in staat zijn! De wapens die bij hun versleten zijn, hebben wij in onze handen. Deze wapens stellen in vergelijking met die van hen niets voor: het zal niets helpen tegen hun raketten! Dus, hoe kun wij hen nou bestrijden?''

Nu is het aan de sprekende, om te roepen: ''Je hebt de verkeerde onderkenning van onze Ummah verduidelijkt, wat is de juiste onderkenning van het probleem, onderbouwt vanuit het Boek van Allaah en de Sunnah van de Profeet (Sallahu ‘alaihi wa sallam)?''

Daar wordt op geantwoord met het volgende: Quranverzen en Profetische overleveringen zijn er in veelvuldig over eens dat de rampspoeden waarmee de dienaren getroffen worden, voortkomen uit het begaan van zonden. Hij –de Verhevene- zegt (interpretatie van de betekenis): Wanneer u rampspoed overkomt - en gij hadt het dubbele er van aangedaan (aan uw vijanden) - zegt gij: "Vanwaar komt dit?" Zeg: "Het komt door uzelf." Voorwaar, Allah heeft macht over alle dingen. [Al-Imraan: 165]

En één van de grootste rampspoeden en beproevingen is: het overwinnen van de vijanden over de Moslims en de zwakte ten opzichte van hen. Vanuit hier wordt duidelijk:

De correcte groep:

-De ziekte en oorzaak van de (slechte) toestand is de tekortkomingen van de moslims in de verplichtingen van hun Geloof, en overtreding van de wetten van Allah en Zijn Boodschapper (Sallahu ‘alaihi wa sallam)!

• De genezing en oplossing ligt hem in niets minder dan het terugkeren naar het Ware Geloof!

Zien wij dan niet dat as-Shirk de kop uitsteekt en zich heeft verspreid over het grootste gedeelte van de Islamitische wereld? Zien wij dan niet dat de zuivere Tawheed wordt bestreden in de meeste Islamitische, dit Gezegende land As-Saudia welke haar kinderen in moskeeën en scholen opvoedt met Tawheed, daar gelaten. Moge Allaah haar leiders en Geleerden belonen.
Als dit de invloed is van de grootste zonde waarmee je Allah ongehoorzaam kan zijn, Shirk bi Allah - op het grootste gedeelte van de Islamitische wereld, hoe kunnen wij dan om overwinning en kracht vragen?

En wij laten de zonden van subuhaat (misvattingen en twijfels over de Deen) en shahawaat (lust en begeerten) nog achterwege, want deze zijn open en bloot te aanschouwen in de meeste Islamitische landen! Indien wij oprecht zijn, het goede willen en barmhartig zijn met onze Ummah dienen wij onze tijd te vullen met het beteren van de Ummah, en dat is door terug te keren naar het Geloof!

Bron: stukjes uit de Risala van Shaych AbdelAziz Rays ar-Rays genaamd ''Muhimaat fil Jihaad'' met inleiding van:

- Shaych Saalih Fawzaan

- Shaych Abdul-Muhseen al-'Ubaykaan

---------------------------------------------------
[1]Maaliki, Ash'arie, Soefie mix?- Shaykh 'Abdur-Razzaaq al-Badr
YouTube - Maaliki, Ash'arie, Soefie mix?- Shaykh 'Abdur-Razzaaq al-Badr

[2]Shaykh Fawzaan: De omgang met de mensen van innovatie!
http://www.youtube.com/watch?v=XRzsX...519C74129C4AA8

[3] Destroying the false understanding of tawheed and asmaa was-sifaat (the names and attributes of Allaah) at the hands of ashariyyah.
troid.org Globalising Islamic Knowledge - Ashariyyah

[4]Voorbeelden uit de praktijk
http://islamancient.com/documents,cat,115.html

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos