Uitleg; het vasthouden aan de djamaah

Een uitleg van Sharh us Sunnah van Imaam Barbahaari Les 2a

Door Sheikh Allamah Ahmed ibn Yahya an Najmee

“Van de soennah is het vasthouden aan de djamaa3ah (groep). Wie de djamaa'ah verlaat en iets anders begeert dan de djamaa'ah hij heeftt de touw van de Islaam van zijn nek verwijderd en is dwalend en brengt anderen tot dwalen!.”

Uitleg:
De schrijver zei:
Van de soennah is het vasthouden aan de djamaa'ah. En wie iets anders dan de djamaa'ah begeert...” De betekenis hiervan is is dat degene afwijkt van de djamaa'aj en iets anders begeert, “en haar verlaat hij heeft de touw van de Islaam van zijn nek verwijderd en is dwalend en brengt anderen tot dwalen".

Waar wijst hetgeen de schrijver zegt,Van de Soennah is het vasthouden aan de djamaa'ah...
op? De schrijver (rahiemahoeAllah) verwijst ernaar dat degene die gelooft dat in opstand komen tegen de regeringsleiders geoorloofd is –en hier betekent de djamaa'ah de djamaa'ah van de moslims, zij die onder één gezag vallen- dus hij gelooft in de toelaatbaarheid van het in opstand komen tegen de leiders van de moslims, dan wordt hij gezien als iemand die de Soennah verlaten heeft, en zo heeft hij ook de djamaa'ah verlaten en de touw van de Islam van zijn nek verwijderd en hij is een dwalende, en leidt anderen tot dwaling.

Wat is deze ribqah (touw)? Het is een touw met vertakkingen naar andere touwen en op elk van deze touwen is een lus, die gebruikt wordt om de schapen bijeen te houden. Dus de aqiedah (geloofsleer) van de Islaam en de éénheid van deze ummah (gemeenschap) is hetzelfde als die touw voor de moslims. Wie het dus loslaat – het touw van zijn nek verwijderd hij heeft de gehoorzaamheid losgelaten, en wie de gehoorzaamheid verlaat hij heeft de djamaa'ah verlaten en is dwalend en laat anderen dwalen..

Het is aan jou, oh dienaaar van Allah, om te begrijpen dat het ongehoorzaam zijn aan de (moslim) leider, degene aan wie de moslims gehoorzaamheid beloofd hebben op een vrijwillige manier of doordat hij hen overmeesterde met het zwaard totdat zij zich overgaven, dan is het zonder twijfel verboden om in opstand te komen tegen hem of om hem te bevechten.

Wat zijn de bewijzen hiervoor? De bewijzen hiervoor zijn in overvloed, uit het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper, sallallahoe aleihi wassalam, en de islamitische geleerden zijn het hierover unaniem eens.

De bewijzen uit het Boek. De uitspraak van Allaah de meest verhevene:


O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn.” [Soerah An Nisa: 59]

Sinds Allah de link legt tussen degenen die gezag hebben en Zichzelf en Zijn Boodschapper, en verplichtte hen (de ummah) om de gezaghebbers gehoorzaam te zijn, naast de gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Boodschapper, zolang als gehoorzaamheid aan hen geen ma3siyyah (zondes) bevat, dan laat dit de verplichting om hen te gehoorzamen zien en het verbod tegen het in opstand komen en het wedijveren voor de leiderschap met hen of het opruien tegen hen. Deze vers is duidelijk en er zijn ook andere verzen die indirect als bewijs voor dit punt van de aqiedah gebruikt kunnen worden. Zoals Allah hier zegt:

En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld...” [Soerah Ali Imraan: 103]

En hier zegt Hij:

En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” [Soerah Al An’Aam:153]

In deze twee verzen gebiedt Allah het vasthouden aan Zijn Touw en het volgen van Zijn Pad en verbiedt Hij het afsplitsen. Hij zei in de eerste vers: en weest niet verdeeld...” en in de tweede:en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad.”
Dit impliceert dat het ongeoorloofd is om af te splitsen en dat dit niet toegestaan is.

Wat betreft de bewijzen vanuit de Soennah dan zijn dit er velen!. Van deze bewijzen is de hadith die overgeleverd is door ibn Abbas, radieAllahoe anhoem
Wie iets ziet van zijn leider dat hij haat, laat hem dan geduldig met hem zijn, want wie de djamaa'ah verlaat voor ook maar een spaanbreedte zal sterven zoals degenen die stierven in Djahiliyyah..”
(Bochaarie en Moslim)

In een andere overlevering:

Hij heeft zeker de touw van Islaam van zijn nek losgelaten.” (Tirmidhi, sahieh verklaard door Sheikh al Albani in saheeh at Tirmidhi)

Het is overgeleverd door Bouchaarie en Moeslim dat Ubada bin As-Samit zei:

Wij legden de eed van trouw af bij de Profeet, sallallahoe aleihi wassalam, voor het luisteren en gehoorzamen (naar onze leiders) in zowel tijden van gemak als in tijden van moeilijkheden, en in aangename en onaangename zaken, en om niet te wedijveren in zijn gezag behalve als je ziet dat hij openlijk kufr (ongeloof) pleegt waarvoor jullie bewijs hebben bij Allah.”

En in Sahih Moeslim op gezag van 'Arfaja Al Kilaabi dat de Profeet, sallallahoe aleihi wassalam, zei:

Verschillende slechtheden zullen opkomen in de nabije toekomst. Degene die onenigheid probeert krijgen tussen jullie terwijl jullie eensgezind zijn, jullie moeten hem treffen in zijn nek (met een zwaard), wie hij dan ook mag zijn.”

En de hadith van abie saa'ied alkoedrie radia Allaahoe 'anhoe met dezelfde betekenis.

En in de overlevering van Alhaarith al ash'arie radia Allaahoe 'anhoe die is overgeleverd door imaam Ahmed in zijn moesnad dat Profeet heeft gezegd:

Allah beval Yahyah ibn Zakhariyyah om naar vijf zaken te handelen en wat hij de mensen van Israel moest bevelen om naar te handelen.” En hij vermelde de hadith en aan het einde van deze hadith zei de boodschapper van Allaah: “Ik beveel jullie met vijf (zaken) die Allah mij bevolen heeft. Ik beveel jullie met; ( blijf met) de djamaa'ah, luisteren en gehoorzaamheid, de hijrah (migratie) en jihaad op de weg van Allah (strijd). Want waarlijk degene die de djamaa'ah met een spaanbreedte verlaat, heeft de touw van de Islaam van zijn nek verwijderd totdat hij terugkeert.”
[moeslim]

Het is overgeleverd door imam Ahmed op gezag van Abu Dhar dat de Profeet sallallahoe aleihi wassalam, zei:

Wie de djamaa'ah verlaat, ook al is het maar met een handspaan, hij heeft de touw van Islaam losgelaten.”
(Tirmidhi, sahieh verklaard door al Albani in saheeh at Tirmidhi)

Het is overgeleverd in Sahih, opgezag van van Ibn Umar dat hij de boodschapper van Allaah hoorde zeggen:

Wie zijn eed van trouw terug neemt (van de Amir (Leider)) zal geen argument vinden in zijn verdediging wanneer hij Allah ontmoet op de Dag der Opstanding, en wie sterft terwijl hij zich niet gebonden heeft aan een eed van trouw (aan een amir) zal sterven zoals iemand in de tijd van Djahilliyyah.”

En in een hadith van Hoedaifa ibnul Yaman Radia Allaahoe 'anhoe die te vinden is in sahihayn (Boekharie & Moeslim) heeft hij gezegt:

de mensen vroegen de Profeet sallallahoe aleihi wassallam over het goede, en ik vroeg hem over het slechte, in angst dat het mij zou overkomen. Dus ik vroeg: Oh, Profeet van Allah, we waren in djahiliyyah en slechtheid toen heeft Allah dit goede naar ons toe bracht, zal er iets slechts komen hierna? De profeet antwoorde: ja, dat zal komen. Ik zei: zal er daarna weer goeds komen? Hij zei: Ja, maar het zal enige onzuiverheden bevatten. Ik vroeg: wat zijn deze onzuiverheden? Hij zei: mensen die zullen een weg volgen zonder mijn soennah en mensen zullen leiden zonder mijn leiding. Je zult zaken goed en afkeuren. Ik vroeg: is er goeds na dit slechte? Hij antwoordde: Ja er zullen mensen zijn die uitnodigen naar de Poorten van de Hel, een ieder die naar hen luistert zal in het Vuur geworpen worden. Ik vroeg: wat moet ik doen als ik dit mee maak? Hij zei: blijf bij de groep van de moslims en hun leider. Ik vroeg: Wat als er geen groep aanwezig is en geen leider? Waarop hij zei: verlaat dan al deze groepen zelfs als je je vast moet bijten aan de wortels van een boom totdat je sterft.” (Boechaarie)

Al haafidh ibn Hajr zei in zijn boek Fath al Baari: Er is een toevoeging te vinden in de overlevering door Al Aswad; “Luister en gehoorzaam zelf als hij je rug slaat en je rijkdom afneemt.”en zo ook een andere toevoeging op gezag van Khalid ibn Sabee’ gevonden in At Tabaraani; “Als je ziet dat Allah een Khaleefah (leider van de moslims) heeft op aarde, blijf dan bij hem zelfs als hij je rug slaat en als er geen Khaleefah is vlucht dan.”

Dit zijn een paar van de bewijzen en er zijn andere bewijzen die bevestigen dat het een verplichting is om naar degenen te luisteren en gehoorzamen die authoriteit heeft zolang zij moslims zijn, en het niet toegestaan is om in opstand te komen tegen de Imaam (leider) zolang als hij het gebed onderhoudt behalve als degene die in opstand wil komen duidelijk kufr (ongeloof) hebben gezien waarvoor hij een bewijs heeft bij Allah. Dan is het ook niet gepast om in opstand te komen behalve als de Moslims sterk genoeg zijn zodat zij de mogelijkheid hebben om te vechten tegen de leider. Dit is de aqeedah van Ahlus Sunnah wal Jamaa'ah.Bron: http://www.selefiepublikaties.com/


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos