Ons Doe`a Boekje

Een aantal uitgekozen smeekbeden (Doe’a) voor elk kind (en de nieuwe moslim) aan de hand van de Qor’aan en de Soennah.

Wanneer ik met iets begin, dan zeg ik… Bismillaah

In de Naam van Allaah.

Wanneer ik een moslim zie dan zeg ik…

As-Salaamoe `Alaykoem

Vrede zij met jou

Wanneer ik me voorneem om iets te doen in de toekomst dan zeg ik…

Inshaa Allaah

Met Allaahs Wil

De Geweldigste woorden die ik kan zeggen zijn…

Laa ilaaha illallaah, Mohammedoer-Rasoeloellaah

Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah, en Mohammed is de Boodschapper van Allaah.

Wanneer de naam van onze Profeet genoemd wordt, dan zeg ik…

Salallaahoe `alayhi wa salam

Moge Allaahs Zegen en Vrede met Hem zijn.

Wanneer ik mijn huis verlaat, dan zeg ik…

Bismillaahi tawakaltoe `alallaahi, wa laa hawla wa laa qoewwata illa billah

In de Naam van Allaah, ik vertrouw op Allaah, en er is geen Macht of Kracht alleen bij Allaah

Wanneer ik mijn huis binnen ga, dan zeg ik…

Bismillahi walajnaa, wa bismillahi kharajnaa, wa `alaa Rabbinaa tawakkalnaa

In de Naam van Allaah gaan wij naar binnen, en in de Naam van Allaah gaan wij naar buiten, en op onze Heer vertrouwen wij.

Wanneer iemand iets goeds voor mij doet, dan zeg ik…

Djazaakallaahoe chayran

Moge Allaah jou een nog betere beloning teruggeven.

Wanneer ik iets zie wat mij bewondert, dan zeg ik…

Maasha-Allaahoe, laa qoewwata illaa billaah''

Dit is Allaahs Wil, er is behalve Allaah geen Kracht.

Wanneer ik nies, dan zeg ik…

Alhamdoelillaah

Alle lof is aan Allaah

Als antwoord, zeg je…

Yarhamoekallaah

Moge Allaah jou genadig zijn

Daarna, zeg ik…

Yahdiekoemoellaahoe wa yoeslih baalakoem

Moge Allaah jou leiden en jouw zaken rechtzetten.

Wanneer ik bij iemand gegeten heb dan, zeg ik…

Allaahoemme at`im man at`amanie, wasqi man saqaanie

O Allaah, voed degene die mij gevoed heeft en geef te drinken aan degene die mij te drinken gaf.

Wanneer ik klaar ben met eten, dan zeg ik…

Alhamdoelillaahi al-ladhie at`amanie hadhaa wa razaqanie min ghayri hawlin minnie wa laa qoewah

Alle lofprijzing is voor Allaah Degene Die mij dit te eten heeft gegeven, en mij hiervan heeft voorzien zonder enige invloed of macht van mij.

Nadat ik ‘s ochtends en ‘s avonds de Adzaan hoor, zeg ik…

'' Radiytoe billaahi Rabban, wa bil-Islaami dienan, wa bi Mohammedien nabieyan''

Ik ben tevreden met Allaah als Heer, de Islaam als religie en Mohammed als Profeet.

Wanneer ik opsta na een bijeenkomst, zeg ik...

''Soebhaanak-Allaahoemme wa bihamdika ash-hadoe an laa ilaaha illa anta, astaghfiroeka wa atoeboe ilayk''

O Allaah heilig zijt U, alle lofprijzing is voor U, ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve U! Ik vraag U om vergiffenis en ik keer naar U met mijn berouw.…

Wanneer ik mijn vasten in de Ramadaan verbreek , zeg ik…

Dhahabadh-dhama’oe, wabtal-latil-‘oeroeq, wa thabatal-ajroe inshaa Allaah

De dorst is gelest en de aderen zijn verzadigt en de beloning is verkregen, met de Wil van Allaah.

Wanneer ik de toilet binnenga, dan zeg ik…

Allaahoema innie a`oedhoe bika minal-chobthie wal-chabaith

O Allaah, ik zoek toevlucht bij U tegen de mannelijke en vrouwelijke Satans.

Wanneer ik het toilet verlaat, dan zeg ik…

Ghoefraanak

Uw Vergiffenis

Wanneer ik de moskee binnenga, dan zeg ik…

Bismilaahi, was-salaatoe was-salaamoe `alaa rasoelillaahi, allaahoemmaftah lie abwaabe rahmatiek

In de Naam van Allaah en (moge) Zegen en Vrede op de Boodschapper van Allaah rusten. O Allaah! Open voor mij de deuren van Uw Genade.

Wanneer ik de moskee verlaat, dan zeg ik…

Bismilaahi, was-salaatoe was-salaamoe `alaa rasoelillaahi, allaahoemma innie as’aloeke min fadlik

In de Naam van Allaah en (moge) Zegen en Vrede op de Boodschapper van Allaah rusten. O Allaah! Ik vraag U voor Uw Gunsten.

Wanneer mij ramp overkomt, dan zeg ik…

Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji`oen

Voorwaar, wij behoren tot Allaah, en voorwaar tot Hem zullen wij terugkeren.

Wanneer ik iemand tegenkom die een ramp is overkomen, dan zeg ik…

Alhamdoelillahi al-ladhie `aafaanie mimma-abtalaaka bihi wa faddalanie `alaa kathierim mimman khalaqa tafdielaa

Alle lofprijzing is voor Allaah, Degene Die mij heeft behouden van datgene wat Hij jou heeft laten overkomen, en mij meer begunst heeft dan vele anderen die Hij heeft Geschapen.

Wanneer ik een zieke bezoek, dan zeg ik…

Laa b ’asa tahoeroen inshaa-Allaah

Maak je niet bezorgd het zal je met Allaahs Wil reinigen(van zondes)

Wanneer ik een vijand ontmoet, dan zeg ik…

Hasboenallaahoe wa ni`amal-wakiel

Allaah is voldoende voor ons en de Meest Gunstige om op te vertrouwen.

Wanneer ik kwaad ben, zeg ik…

A`oedhoe billaahi minash-shaytaanir-rajiem

Ik zoek toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte Satan.

Wanneer ik een moslimbegraafplaats op ga, dan zeg ik…

As-Salaamoe `alaykoem ahlad-diyaar minal-moeminiena wal moeslimien, wa inna inshaa-Allaahoe bikoem laahiqoen, as-aloellaaha lanaa wa lakoem al-`aafiyah

Vrede zij jullie, O gelovige bewoners en moslims in het graf, wij zullen jullie met Allaahs Wil vergezellen. Ik vraag Allaah voor ons en jullie succes.

Wanneer ik me voorneem om te gaan slapen, dan zeg ik…

Bismikallaahoemme amoetoe wa ahyaa

Bij Uw Naam, O Allaah, sterf en leef ik.

Wanneer ik wakker wordt na het slapen, dan zeg ik…

Alhamdoelillaahi al-ladhie ahyaanaa b`ade maa amaatenaa wa ilayhin-noeshoer

Alle lofprijzing is aan Allaah Degene Die ons tot leven heeft gebracht nadat Hij ons heeft doen sterven (slapen) en tot Hem is de wederkering.Bron: http://www.selefiepublikaties.com/


4 reacties:

Anoniem zei

Dat zijn mooie gebeden
Ik ben pas 11 maar het is echt om veel van te leren

Anoniem zei

Het zijn echte mooie gebeden, Ik ben ook 11 en vind het heel mooi!!!

Djazaakallaahoe chayran

Anoniem zei

Wow ik heb nog nooit zo een leerzame site gezien ,ik ben pas 12 en ik vind het heel mooi en inshalah ken ik al deze gebeden uit mijn hoofd

Unknown zei

Ik ken de doe'a voor het betreden van het toilet en het verlaten van het toilet al uit mijn hoofd! Op naar de andere inshaa allah

Een reactie posten

Live duroos