Houdt je vast aan mijn Sunnah!


door Shaykh Muqbil rahiemehoellaah

(vraag)De broeders bellen vanuit England. Naar Dammaaj in Yemen waar het centrum van Saykh Muqbil (nu shaykh Yahya) rahimahoe allaah zit. Als eertse geef ik de salaam door van Aboo Soufyaan en abu Khadeejah en Aboe Talhah Dawood Burbank aan u en uw studenten. De eerste kwestie is...

De eerste kwestie heeft betrekking op een man genaamd Suhayb Hasan. Wat is zijn naam? Suhayb, Suhayb Hasan. En hij is hier aanwezig. (England, net als de vragenstellers). Dus de broeders zeggen dat hij is begonnen openlijk (slecht) spreken tegen de Salafee broeders en hen te weerleggen. Ten tweede, hij zegt dat hij de omgang(manieren) van de Ichwaan al-Muslimien in de Da’wah verkiest boven de omgang van de Selefies. En hij zegt dat zij (de Ichwaanies) beter zijn in hun omgang dan onze Salafie-broeders. Ten derde zegt hij dat; Djarh en Ta’deel(prijzen en misprijzen van een persoon) een wetenschap is die specifiek is voor de geleerden van vroeger, en dat deze wetenschap in deze tijd niet toegepast moet worden. Ten vierde; zijn meeste lezingen gaan over de posities(standpunten) van Ichwaan al-Moeslimien. We willen een antwoord van u op hem en advies en leiding voor ons over hoe we moeten omgaan met hem en soortgelijken. Hij is van degenen die het meest vijandig is aan de Da’wah hier(in England). En wij wilden nog niet handelen. Pas nadat we contact hebben opgenomen met onze geleerden van Ahlu-Sunnah. Dus wat moet onze positie zijn jegens Suhayb Hasan en soortgelijken. Laat ons hierin de correct weg zien,moge allah u zegenen.

(de schaych rahiemehoellaah)Alle lof is aan Allah. Vele gezegende en goede lof. Zoals waar onze Heer van houdt en waar hij tevreden mee is. En ik getuig dat niemand het Recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah alleen. Zonder deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Voorts, dit is de manier waarop Allaah handelt met betrekking tot Zijn schepping. Dat als iemand het oproepen naar Allah de almachtige uitvoert. Dan verschijnen er mensen die deze Da’wah tegengaan. Om de aandacht van de mensen hiernaar te trekken. Dus de profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) toen hij zich presenteerde aan de mensen tijdens de tijden van de bedevaart. En hij riep de mensen op en zei; O mensen, zeg “niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve allah”,dan zullen jullie slagen. Dan volgde zijn oom Abu Lahab hem, en zijn naam was Abdul-Uzza. En zijn oom zei dan; dit is de zoon van mijn broer, geloof hem niet. Want hij is een leugenaar. Dan ging de profeet(sallallahoe aleihi wa sallam) verder naar andere mensen. En hij riep hen op naar hetzelefde als waar hij de mensen ervoor naar opriep. En zijn oom Abu Lahab volgde hem (weer) en zei; dit is de zoon van mijn broer, geloof hem niet. Want hij is een leugenaar. Maar wat, o broeders van ons? De (goede) einduitkomst is voor Taqwaa. En de beweringen van de vijanden van de Da’wah. Het is alsof zij bedoelt zijn als reden voor het verspreiden van de Da’wah. En als Allah een verborgen deugd bekend wil maken. Hij zorgt hiervoor door het gebruiken van de tong van een vijand. Als het niet het oplaaien van het vuur in de bossen was. Dan zou de fijne geur van Aloëhout niet gekend zijn. Allah heeft de verschillende oproepen (Da’wahs) in deze tijd beproeft. Door de Ichwaan al-Muslimeen.(Moslim broederschap uit Egypte). En zij opeenhopen zich ten service van Amerika. Ja , ja of ze dit nou zelf door hebben of niet. Ze vergaren ten dienste van amerika in het slaan van de ware Da’wah. De ware Da’wah die ervoor zorgt dat de moslims hun religie duidelijk zien. Maar de werkelijkheid zal duidelijk worden.

Vandaag, of morgen, of na morgen. En zeg: De waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid gaat ten onder. Welnee, Wij werpen de Waarrheid tegen het valse, waarop het vernietigd wordt en dan verdwijnt.(21:18) Ja. Wat, o broeder van ons? Hun (valse) beweringen worden als een Da’wah (naar de Waarheid). En op dezelfde manier ook. De (valse) beweringen van de Shi’a. En de valse beweringen van, waarvan? De oproepen van de mensen van valsheid. Ja, ja. Ze stonden als vijanden van de Da’wah in de tijd van de profeet (sallallahoe aleihie wa sallam). En zijn Heer hielp hem in een tijd waarin hij geen helper vond. Jullie hebben gehoord wat Abu Lahab zei. En de Profeeet (sallallahoe aleihi wa sallam) riep op, zoals staat in de ‘Saheeh’ en overgeleverd door Ibn Abbaas. Hij riep de Quraysh op en zei; als ik tegen jullie zou zeggen, dat er ruiters achter deze berg zijn die gekomen zijn om jullie te bevechten. Zouden jullie mij dan geloven? Ze zeiden, we hebben jou nog nooit zien liegen. En daarna, ja. Zei Abu Lahab tegen de profeet ; Moge jij vernietigd zijn. Is dit waarvoor je ons hebt geroepen? Dus zond Allah de Verhevene neer; Vernietigd zijn de handen van Abu Lahab en vernietigd is hij. Zijn bezit en wat hij voortbracht, baat hem niet. Hij zal een vuur van vlammen binnengaan. En ook zijn vrouw, aandraagster van brandhout. Om haar nek een touw van vezels.

O oproeper naar Allah, jij bent kostbaar bij Allah. Je bent kostbaar bij Allah. En Allah is perfect in staat om jou te helpen. En om de Waarheid bekend te maken middels jouw handen. Ja, onze Profeet Muhammad(sallallahoe aleihi wa sallam). Toen sommige van de leiders van Quraysh naar hem toe kwamen en tegen hem zeiden; jij bent afgesneden van nakomelingschap(omdat Qasim, de zoon van de Profeet was overleden). Toen zond Allah de Verhevene neer; Waarlijk, wij hebben jou de overvloed geschonken. In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Waarlijk, Wij hebben jou de overvloed geschonken. Verricht daarom de salaat voor jouw Heer en slacht offerdieren. Voorwaar, jouw hater, hij is het die afgesneden is.(108:1-3).

En net zoals Allah de Meest Verhevene zijn profeet Muhammed (sallallahoe aleihi wa sallam) zegende...Ja, en allah Allaah schonk hem geduld. En onze Heer de Verhevene sprak de Waarheid toen hij zei: En Wij stelden onder hen leiders aan die leiding gaven volgens ons bevel toen zij geduldig waren. En zij waren van Onze Tekenen overtuigd. O jullie die geloven, wees geduldig, en wees standvastig. En vrees Allaah. Hopelijk zullen jullie welslagen(3:200). Ja, als jullie volharden met de vijanden, hopelijk zullen jullie welslagen. En wij hebben succes gezien, door de gunst van mijn Heer. Niet door onze eigen kracht of macht. En niet doordat wij veel kennis hebben. En ook niet door onze moed. En ook niet door onze capaciteit om goed te preken. Maar, het was een zaak die Allaah de Verhevene wilde. Dus deze zegening en gunst was door Hem. O kleinzielige persoon! Deze man...Ja. die de Da’wah van Ahlu-Sunnah aanvalt. Volg, of beter gezegd, haal trekking uit anderen. Dus naar hoeveel personen keken de mensen op alsof hij de Mujaddid van de Islaam is. (Mujaddid: iemand die de Islaam doet herleven). Maar nadat hij de Da’wah van Ahlu-Sunnah aanviel vernederde Allaah hem en maakte hem klein en verachtelijk. Van zulke mensen was Muhammed al –Ghazalee en van hen is yoosuf al-Qardawee. En van hen is Abdul-Maajeed az-Zindaanee. En van hen is ja, Hasan Ibn Abdullaah at-Turaabee. En velen van hen, toen zij begonnen Ahlu-Sunnah aan te vallen. Ja (toen overkwam hen hetgeen is genoemd). Ja, en de harten van de dienaren bevinden zich tussen twee Vingers van de Vingers van de Barmhartige.(Uit een hadith van alBoekhaarie 3246 en moeslim 2834). En de boodschapper(sallallahoe aleihi wa sallam sprak de waarheid toen hij zei; Vernedering en overgeschiktheid is geplaatst op degene die afwijken van mijn bevelen. Dus als het duidelijk wordt van een persoon dat hij tegenstrijdig is aan de Sunnah. Dan wordt hij in zijn leefomgeving. Een persoon die verachtelijk en vernederd is. En er wordt geen aandacht aan zijn woorden geschonken. Nadat hij eerst al-Mujaddid werd genoemd. Al-Qardawee, moge Allah zijn twee lippen afhouwen(qarrada) en zijn tong. Ja, broeders. Hij zegt dat de eerste persoon die op de Profeet(sallallahoe aleihi wa sallam) gestemd heeft Khadeejah is. Foei voor jou, o Qardawee. En hoeveel spijt voelen we. Hoeveel spijt voelen we voor het land (Qatar). Dat we als een van de beste regeringen zien in deze tijd, voor het feit dat ze jou als mufti heeft genomen voor haar land. Ja, o broeders van ons. Dus wie ben jij o Suhayb? Zodat dat jij onbeschaamd bent jegens de Sunnah van Allahs Boodschapper en Ahlu-Soennah. Wie ben jij om onbeschaamd te zijn, omdat je tussen niet-Arabieren bent die jouw bedrog niet kennen. Ja,ja het zijn niet-Arabieren. Maar, als zij de Sunnah leren kennen. Als zij de Sunnah leren kennen. Dan zulllen ze niet keren naar iets anders, en dan zulen zij niks anders in de plaats ervan verlangen. En Allaah heeft de Islaam geholpen. Ja, en voorwaar. Hij heeft de kennis laten verspreiden. Aan een hand van een groep niet-Arabieren. Zoals Al-Bukhaaree, at-Tirmidhee. Aboe Dawoed as-Sijistaanee. En op dezelfde manier ook Ibn Maadjah al-Qizweenee. En een groep anderen.

De kennis van de Sunnah, de kennis werd wijdverspreid door niet-Arabieren. Dus als zij erachter komen dat jij een bedrieger bent, dan zullen ze jouw verwerpen. Als zij te weten komen dat jij een bedrieger bent, dan zullen ze jouw verwerpen. En alle lof is aan Allaah hiervoor. Want zij hebben geen hebzuchtige begeerten die zouden veroorzaken dat ze jouw accepteren. Niet zoals sommige mensen de hebzuchtige begeerten hebben, zoals hier in Yemen. Veel van de mensen die met de Ichwaan al-Moeslimien zijn, zijn niet overtuigd van hun Da’wah. Maar, o broeders, het is een kwestie van geld. Dat is wat ervoor zorgt dat zij stil zijn over( de dwalingen) van Ichwaan al-Moeslimien. Dat is ook het geval in Egypte. En dat is zelfs het geval in het land van al-Haramayn, en Najd (Saudi-Arabie). “de directeur van het college.” Wie is “De directeur van het college”? Ze zeiden prijzend: hij is de directeur, machaAllaah. Maar als je onderzoek naar hem zou doen, zou je erachter komen dat hij van de Ichwaan al-Moeslimien is. Ja, broeders. Wat van belang is. De ware werkelijkheid zal duidelijk worden. Vandaag, of morgen, of na morgen. En we adviseren onze broeders, om afstand te nemen van hen. Dus dat is een man die de Da’wah van Ichwaanul-Moeslimien liever heeft dan de Da’wah van Ahlu-Sunnah. Heb je hun Da’wah liever vanwege hun demostraties, die naar ons zijn gekomen uit de richting van de vijanden van de Islaam? Of heb je hun Da’wah liever omdat zij zich haasten om deel te nemen aan de duivelse verkiezingen, die tegenstrijdig zijn aan de woorden van Allah; Is wie gelovig is, gelijk aan een zwaar zondige? Zij zijn niet gelijk (32:18).

En ook de Woorden van Allaah de Almachtige, ja. De woorden van Allaah de Almachtige in Zijn Edele Boek; Of zullen wij degenen die geloven en goede werken verrichten behandelen als de verderfzaaiers? Of zullen wij de godsvrezenden behandenlen als de verdorvenen?(38:28) En Hij de Meest Verhevene zei; Maar weinig van Mijn dienaren zijn dankbaren.(34:13) En Hij de Meest Verhevene zei; En als jij de meesten van hen op aarde volgt, dan zullen zij jouw doen afdwalen van de Weg van Allaah.(6:13) Sinds wanneer gaat het om de meerderheid ( als zijnde juist )? Waarin ook de wijnverkoper zit, en degene die het gebed heeft verlaten en niet verricht. En de vrouw. Bij Allaah, een schande broeders. In een van de verkiezingen waren een rechter en een vrouw kandidaat. Een rechter van de Ichwaanul-Muslimeen. En de vrouw was bekend, ik zal niet vermelden waar ze bekend om stond. Ja, wat dan o broeders van ons? Als de rechter wint dan heeft hij een vrouw overwonnen. En als de vrouw wint, dan is ze de oorzaak voor de ondergang van een rechter. Ze heeft een rechter neergehaald. En daarna wat o broeders van ons? Ze proberen deze vrouw door mooie praatjes over te halen om op te stappen, en ze geven haar een grote som dollars. dus wat o broeders? Jullie hebben de Da’wah te schande gemaakt o Ichwaanul-Muslimeen. En jullie hebben ook de Islaam te schande gemaakt! En jullie hebben ervoor gezorgd dat de Islaam bekend staat om een oneerlijke manier van zakendoen en steekpenningen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat de Islaam bekend staat om steekpenningen(omkoping).

Na het eerder aanhalen van verzen die duidelijk maken dat democratie valsheid is, gaat de Shaykh verder hierover. Ja, en er vonden gebeurtenissen plaats in de tijd van de profeet (sallallahoe aleihi wa sallam). En hij en zijn metgezellen gingen toen niet de straat op om te demonstreren. En soms vond er plaats dat een deel van het leger het oneens was met betrekking tot de leider. En toch zei niemand van hen; ‘we gaan stemmen, we houden verkiezingen. En degene die gekozen wordt is de leider van het leger.’ Wat van belang is broeders, zij zijn blindvolgers geworden van de vijanden van de Islaam. En ze zijn vijandig jegens wat o broeders...? Ze zijn vijandig jegens Ahlu-Sunnah. En wat nog meer? Ze zijn vollegig bereid om samen te werken met een ‘modernist’. En om samen te werken met een Ba’thee.(Lid Socialistische party Irak). En om samen te werken met een Christen. En om samen te werken met een Raafidhee(Shi’iet). En om samen te werken met een Soefie. Dit is allemaal gebeurt in Yemen. Het zijn niet slechts valse geruchten. Ze (Ichwaanies) werken samen met hen, maar zijn ze ook bereid samen te werken met Ahlu-Sunnah? Nee! Een van hen(Ichwaanul-Moeslimien) zei tegen Ahlu-Sunnah; Als wij de macht zouden hebben over de zaak, dan zullen we eerst jullie(Ahlu-Sunnah) aanpakken, nog voor de Communisten. Ja, wat dan, o broeders van ons? Wat van belang is, zij zijn een verslagen volk. Daarom zijn zij bang voor Djarh en Ta’deel.(Prijzen en misprijzen van een persoon). Zij zijn bang voor Djarh en Ta’deel. (Ze zeggen): Jij, o Abu AbdurRahmaan, spreek op cassettes als je wil. Maar schrijf het niet op. Schrijf dit boek niet op, o Abu AburRahmaan.(Ze vragen Saykh Muqdil geen weerleggingen te schrijven). Dus wat dan, o broeders van ons, wat? Aangezien het hen bang maakt. Wij wensen dichter bij Allaah te komen, ja. Door het opwekken van angst bij degenen die de waarheid bedekken. Zij die veel van de islamitische jeugd hebben misleid.

Als een oproeper naar Allaah voor hen verschijnt, dan zeggen ze; We zullen een nachtprogramma hebben. Hoogmoedig tegen over hem(de Quraan), kletsend in de nacht.(23:67). Dit vers is van toepassing op hen, o broeders van ons. (Ze organiseren) toneelstukjes. En wat nog meer? Waarschuwingen tegen Ahlu-Sunnah. Ze (Ichwaanies) organiseerden een toneelstuk. En ze brachten een bord rijst en aten het. En daarna veegde een van hen zijn handen af aan zijn voeten. Toen zeiden ze tegen hem; Nee! Niet zo, hoe kan je je handen afvegen aan je voeten? Ga je handen wassen! Terwijl de metgezellen( moge Allaah tevreden zijn met hen) aten en hun handen aan hun voeten afveegden. Dus, o broeders van ons. De Ichwaan al-Musliemin willen van onwetendheid kennis maken. Sterker nog, ze willen kennis overwinnen met onwetendheid. En ze willen ook de samenleving bedriegen. Dus personen zoals hem ( Suhayb Hasan). We adviseren jullie om afstand van hem te nemen. Als hij jullie uitnodigt voor een lezing, Nee! Een blind man die iemand die ziet leidt. Moge er geen vader voor jullie zijn. Zeker, verloren is degene die geleid wordt door een blinde.( Stukje poëzie). Een blinde man en jij verwacht dat hij jou zal leiden? En hij is blind? ( dwalend). Nee, o broeders van ons. Jullie moeten afstand van hen nemen, moge Allaah jullie zegenen. En wat? Moge Allaah jullie behouden. Alle lof is aan Allaah, de Sunnah is wijdverspreid. En o broeders, zij zijn bang voor de Da’wah van Ahlu-Sunnah. Zij zijn er zeer bang voor. Toen we wilden beginnen, zeiden ze; ‘Nee, noem jullie zelf niet Ahlu-Sunnah. Nee, noem jullie zelf niet Salafiyeen.’ De mensen zullen vluchten door deze namen. (Dit zeggen ze) zodat de mensen niemand zullen kennen, behalve de Ichwaanul-Muslimeen.

Wat betreft de kwestie van Jarh en Ta’deel. Er is hier overeenstemming over onder degenen met wiens woorden rekening wordt gehouden. Deze kwestie, Allaah de Almachtige zegt in Zijn Edele Boek: verhalende over Musa dat hij tegen zijn kompaan zei; Voorwaar, jij bent zeker een duidelijke dwalende. (28:18). Oftewel hij maakte de dwaling duidelijk. En Allaah de Verhevene zegt in Zijn Edele Boek; Vernietigd zijn de handen van Aboe Lahab en vernietigd is hij. (111:1). En Hij zegt ook; En gehoorzaam geen enkele verachtelijke edenzweerder. Een lasteraar die rondloopt met roddelpraat. Een tegenhouder van het goede, buitensporig, zondig. Die daarnaast ook nog een bruut is, een bastaard.(68:10-13). Dus wat, o broeders van ons? Djarh en Ta’deel is aanwezig in het Boek en de Sunnah. De Boodschapper (sallallahu aleihi wa sallam) zei tegen een man: Wat ben jij een slechte spreker voor het volk. En de Profeet( sallallahoe aleihi wa sallam) zei: Wat een slecht broeder van de stam. En hij zei: Deze persoon is van de broeders van de waarzeggers. Dit zei hij tegen de persoon, die wilde voorkomen dat het oordeel van Allaah uitgevoerd zou worden. En toen zei de Profeet(sallallahoe aleihi wa sallam) tegen hem: Deze persoon is van de broeders van de waarzeggers. Ja, en wat nog meer broeders van ons? En de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei tegen zijn vrouwen; Jullie zijn als de kompanen van Yusuf. En hij zei tegen Mu’aadh; ben jij een fitnah-zaaier o Mu’aadh? En hij zei tegen Abu Dharr; Jij bent een man met kenmerken van al-Djaahiliyyah in je. Een belangrijke kwestie; Allaah de almachtige zegt in Zijn Edele Boek, en het is een weerlegging van Suhayb en soortgelijken; Hij zegt: (En deze Koran is aan mij geopenbaard) Om jullie ermee te vermanen en (ook) een ieder die erdoor bereikt wordt.(6:19).

Is deze wetgeving slechts voor de tijd van de Profeet? Is het slechts voor de tijd van de Metgezellen? Is het slechts voor de tijd van de Tabi’een en de Taabi’at-Taabi’een? Of is het algemeen (geldig) totdat allaah de aarde en degenen die erop zijn zal begrijpen? De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: Er zal altijd een groep van mijn ummah duidelijk op Waarheid blijven. Niemand die ze in de steek laat, noch die hen tegengaan zal hen schaden. Totdat het bevel van Allaah komt en zij zijn hierop. Wat betreft de vraag, hoe jullie met hem(Suhayb) moeten omgaan. Als jullie hem kunnen weerhouden van jullie moskeeën, dan doen jullie dit. Zodat hij niet de harten van jullie jeugd zal bederven. En als jullie hem niet kunnen weerhouden. Als hij komt, dan verlaten jullie de moskee. En laat hem maar een preek geven aan de pilaren (in de moskee). Laat hem maar praten met de pilaren. Zit niet met een afwijkende, dwalende. Ja, en wat, o broeders van ons? Maar Ahlu-Sunnah, Allaah zegent hun Da’wah. Ze nemen boeken als Riyaadus-Saaliheen, of lu’lu’ wal-Marjaan Limattafaqa alayhis-Shaykhaan. Of als zij de mogelijkheid, Saheeh al-Bukhaaree of Saheeh Muslim en ze bestuderen dit. Ze memoriseren de verzen van de Quraan of een overlevering over de Profeet. Dat is beter dan te zitten en 4 uurtjes te luisteren naar Suhayb.


Shaykh Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee (rahimahullaah ta'aala): En betreffende de Da’wah van de Shi’a. Luister o broeders, er wordt iets genoemd. Afgelopen week zeiden ze; er was een man bij de Shi’a die zijn baard eraf scheert. Hij scheert zijn baard en de Shi’a gingen rond met hem en riepen via de microfoon: Dit is de Mahdi! Dus sommige stammen kwamen, moge Allaah hen belonen met het goede, en ze zeiden: Jij bent niet de Mahdi. Als je een baard had zou het kunnen. Maar jij scheert je baard en de Mahdi zal zijn baard niet scheren. Nee, nee, o stammen. Moge Allaah jullie zegenen. Zelfs al zou hij een baard tot zijn navel hebben, en claimen dat hij de Mahdi is in deze tijd, dan zouden we hem niet geloven. O broeders, er is niks meer bij hen over, alleen maar leugens en oplichterij. Er is niks meer over bij hen behalve leugens en oplichterij. Dus jullie moeten je richten op nuttige kennis, en het onderwijzen van Saheehul-Bukharee, als jullie hiertoe in staat zijn. En anders Riyaadu-Saaliheen en het bestuderen van de betekenissen van de Quraan. En ook de geloofsleer, zoals Fathul-Majeed, de uitleg van Kitaabut-Tawheed, een makkelijk boek. En de Almachtige Heer zegt in Zijn Edele Boek: En voorzeker, Wij hebben de Quran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt? (54:17) En de Profeet (sallallaahu ‘aleihi wa sallam) zei: Ik ben gezonden met het gemakkelijke rechte (Pad) en de ware Religie van Tawheed (haneefiyyah). En de Boodschapper sallallaahu ‘aleihi wa sallam zei; Waarlijk, deze godsdienst is gemakkelijk. Niemand overlaadt zichzelf in deze godsdienst, behalve dat hij door deze Religie overweldigd (overwonnen) zal worden.

Dus wat, o broeders van ons? De Religie is gemakkelijk, en alle lof is aan Allaah. En het Boek en de Sunnah zijn ook gemakkelijk. Het wordt alleen moeilijk gemaakt door degenen die beweren kennis te hebben, terwijl ze geen mensen van kennis zijn. Degenen op wie de uitspraak van deze dichter van toepassing is; Ware het niet dat mensen wedijveren in de wereldse zaken. Dan zouden de boeken over geschillen niet geschreven zijn, noch al-Mughnee, noch al-Umdah. Ze maken het toegestaan door hun beweringen van moeilijkheid. Maar ze vermeerderen slechts de moeilijkheid voor degene voor wie ze geschreven zijn. Dus jullie moeten je richten op nuttige kennis. En kijk uit, kijk uit! Dat jullie de Hizbiyeen gaan vertrouwen. Er kan een persoon naar je toe komen en tegen je zeggen: ik ben geen Hizbi (sekte-lid), ik zweer bij Allaah dat ik geen Hizbi ben. Ja, misschien zul je hem zelfs geloven, maar zij bekommeren zich er niet om valse eden af te leggen, o broeders. Zij bekommeren zich hier niet over. En sommige mensen denken dat de Hizbi zal komen met twee horens als de horens van een stier! Ja, een Hizbi is slechts een Hizbi. Het is slechts een ideologie, o broeders van ons. Een ideologie met een slechte invloed op een persoon, vervolgens roept hij ernaar op en hij splitst de moslims ermee op. Ja. Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsten en tot partijen werden, jij (Muhammad) bent in niets verantwoordelijk voor hen. (6:159) En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want de zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. (6:153)En Hij zei: En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (godsdienst) van Allaah, en weest niet verdeeld. (3:103) De islaam bevat geen groeperingen! Geen Ichwaanul-Muslimeen, geen Djamaa’at at-Tableegh, geen Soefies, en geen Shi’a. De islaam bevat slechts het Boek en de Sunnah, het Boek en de Sunnah. Volgt dan hetgeen wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen. (7:3) En de Profeet (sallallaahu ‘aleihi wa sallam) zei, zoals staat in Saheeh Bukhari en Saheeh Muslim: Als ik jullie iets beveel, doe dit dan volgens hetgeen jullie kunnen. En als ik jullie iets verbied, blijft er dan weg van. En hij zei ook zoals staat in de Sunan, overgeleverd door al-‘Irbaad ibn Saariyah: Waarlijk, degene van jullie die (lang) zal leven zal veel oneningheid zien. Houdt jullie dan vast aan mijn Sunnah. Hij zei, houdt jullie vast aan mijn Sunnah. En niet, sticht allemaal groeperingen. Niet dat jullie partijen moeten oprichten. Allaah sprak negatief over dat er vele groeperingen zijn. Ja. Toen raakten zij onderling verdeeld in verschillende groeperingen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep (hizb) was blij met wat zij hadden. (23:53)

Ja, de mensen zijn onderverdeeld in twee groepen. In de partij van Allaah, en de partij van de duivel. De islaam bevat geen gemeenschap van de Ichwaanul-Muslimeen, maar de gemeenschap van moslims. De islaam bevat geen Djamaa’at at-Tableegh, de gravenaanbidders en Soefies. De islaam bevat geen Shi’a, bevat geen Shi’a. Ze zijn de Shi’a (groep) van (de Jood) ‘Abdullah ibn Saba, zij zijn niet de Shi’a van Alie ibn Abee Taalib. Waar zijn jullie en waar is Alie ibn Abee Taalib? Hij werd bevolen door de Profeet sallallaahu ‘aleihi wa sallam. Om elk graf dat hoog gebouwd is, met de grond gelijk te maken. En elke afbeelding te wissen die hij zag. En jullie (Shi’a)… bouwen moskeeën over graven! Moge de vloek van Allaah op de Joden en Christenen dalen. Ze hebben graven van hun profeten in gebedsplaatsen veranderd. (Moeslim en Bukharee)Jullie volgend de weg van de Joden en de Christenen. Ja. (De Profeet zei ook); Degenen die voor jullie waren, hadden graven van hun profeten in gebedsplaatsen veranderd. Verander graven niet in gebedsplaatsen. Ik waarschuw jullie daarvoor. (Moeslim)Shaikh Muhammed bin Saalih al-‘Uthaimeen zei over Shaykh Muqbil uit Yemen: “Vertel hem dat ik hem als een mujaddid beschouw.” Shaikh Ahmed An Najmi zei: Shaykh Muqbil ibn Hadee is een aliem van de Salafis en hij heeft de methodologie van de Salaf as Saalih gevestigd in zijn boeken en hij heeft er naar opgeroepen en het zijn studenten onderwezen. Shaykh Bin Baaz zei over hem: Shaykh Muqbil heeft meer kennis dan mij en is een Muhaddith. (Dit toont de nederigheid van Shaykh Bin Baaz en de status van Shaykh Muqbil) moge Allaah hen allen genadig zijn! Shaykh Rabee’ zei ook over Shaykh Muqbil: Er kan niemand gevonden worden vanaf de tijd van ‘Abdur-Razaaq as-San’aanee tot aan nu die de Da’wah zo heeft gevestigd en doen herleven als (Muqbil) Al Waadi’ee.

In de video's noemt Shaykh Muqbil Ikhwaan al-Moeslimien, "Ikhwaan al-Moeflisien". Zo noemde Shaykh Muqbil hen meestal, en de betekenis is "de Bankroet Broederschap". Omdat ze failliet en bankroet zijn met betrekking tot de Da'wah die ze voeren.

Bronnen audio/vertaling:
www.muqbel.net
www.troid.org (nu troid.ca)
0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos